Download de brochure

Begeleiding

Voer a.u.b. een geldig E-mail adres in.
Voer a.u.b. een Name in.
  • Inloggen

Canisius Almelo

In 1922 werd in Almelo de eerste r.-k. Muloschool opgericht, op initiatief van het kerkbestuur van de H. Georgius. Voordien echter waren al enige ulo-klassen verbonden aan de eerste katholieke school in Almelo. De mulo-school kreeg de naam van de evangelieprediker uit deze streken, Sint-Radboud. In de aanvangsjaren werd de school nogal in haar bestaan bedreigd door gebrek aan leerlingen. Eerst in de dertiger jaren zette de groei definitief door.

In 1943 werd de naam van de school om administratieve redenen gewijzigd in Sint-Petrus Canisiusschool. De school was in de oorlogsjaren wisselend gehuisvest in de Noorderstraat en de Winkelsteeg, mede vanwege vordering van het schoolgebouw door de Duitse bezetter. In 1954 werd een nieuw schoolgebouw aan de Kogellaan in gebruik genomen, dat van de aanvang af niet heeft voldaan aan de eisen. Diverse verbouwingen waren het gevolg. In 1962 kwam de school onder bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs en Opvoeding in Almelo. Vanwege een spectaculaire groei van het aantal leerlingen was uitbreiding met een dependance noodzakelijk: in 1970 werd Het Tolhuis in gebruik genomen, dat vervolgens in 1974 met enige lokalen werd uitgebreid.

In 1977 besloot het Ministerie van Onderwijs aan onze school een afdeling havo te verbinden. In 1978 startte de havo-afdeling. Tegelijkertijd werd het bestuur van onze school overgedragen aan de Stichting Carmelcollege in Hengelo (O). In 1979 werd de tweede dependance aan de Buitenhof in gebruik genomen; in 1980 moest deze dependance al weer uitgebreid worden. Op 7 januari 1987 verleende het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen officieel toestemming voor nieuwbouw van onze scholengemeenschap. Op 20 februari 1987 sloeg staatssecretaris mevrouw N. Ginjaar-Maas de eerste paal. Na een voorspoedig verlopen bouwproces vond de oplevering van de nieuwe school plaats op 27 mei 1988.

Op 23 september 1988 werd het nieuwe schoolgebouw aan het Slot 31 officieel geopend door mevrouw Ginjaar-Maas: St.-Canisius was bijeen in één gebouw. D.d. 1 augustus 1990 is onze school uitgebreid met een afdeling vwo (Atheneum).

Dr.-Schaepmancollege Tubbergen

Op 2 oktober 1943 werd in Tubbergen de openbare Ulo gesticht. Er werd gestart met twee eerste klassen, één tweede en één derde klas. De leerlingen zaten verspreid over verschillende locaties binnen het dorp Tubbergen. Na de oorlog werd de paardenstal op de markt omgebouwd tot een noodschool. In 1949 werd de nieuwbouw aan de Hardenbergerweg in gebruik genomen. Op 1 januari 1952 werd de openbare school omgevormd tot de r.-k. Dr.-Schaepman Ulo en werden het gebouw en het bestuur overgedragen aan de Dr.-Schaepmanstichting. Op 1 augustus 1990 werd de nieuwe vleugel aan de school in gebruik genomen en werd de naam van de school "Dr.-Schaepmancollege". D.d. 1 januari 1993 is het Dr.-Schaepmancollege ondergebracht bij de Stichting Carmelcollege.

Scholengemeenschap Tubbergen

In oktober 1928 begon op De Eeshof het onderwijs aan de landbouwschool o.l.v. de heer H. Bos. Tegelijk met de officiële start van de landbouwschool begon op De Eeshof ook de landbouwhuishoudschool voor meisjes onder leiding van de Zusters Franciscanessen. Zowel de landbouwschool als de landbouwhuishoudschool werden bestuurd door de A.B.T.B. In 1939 werd aan de Oranjestraat grond gekocht voor de bouw van de lagere landbouwschool, een onderwijzerswoning en de landbouwhuishoudschool. Vanaf 1941 werd er aan de landbouwhuishoudschool volledig dagonderwijs gegeven; in de voorafgaande jaren volgden de leerlingen slechts enkele dagen les. In 1954 werd de landbouwhuishoudschool verder uitgebouwd en vanaf toen heette de school huishoudschool. In 1968 veranderde, dankzij de Mammoetwet, de school in L.H.N.O. en M.H.N.O. onder de naam Pax et Bonum (Vrede en goedheid). In 1971 werd verder uitgebouwd. Het M.H.N.O. werd in 1981 afgestoten. De landbouwschool kreeg pas in de jaren vijftig volledig dagonderwijs. Daarvoor gingen de leerlingen één of twee dagen per week naar school en kregen ze voornamelijk onderwijs in landbouwkundige vakken. De landbouwschool heeft ook nog enige tijd te boek gestaan als Biologische school; daarna werd de school de Lagere Agrarische school (L.A.S.) genoemd. In 1966 betrok de landbouwschool een nieuw gebouw aan de Prins Bernhardstraat. In 1989 fuseerden de L.H.N.O. en de L.A.S. met elkaar; de naam van de school werd “Scholengemeenschap Tubbergen".

Scholengemeenschap Canisius Almelo/Tubbergen

In het voorjaar van 1991 zijn fusiebesprekingen van het r.-k. voortgezet onderwijs in de regio Almelo van start gegaan. Deze hebben geleid tot de fusie per 1 augustus 1993 van Scholengemeenschap Tubbergen (vbo), Dr.-Schaepmancollege Tubbergen (mavo) en St.- Canisius Almelo (mavo, havo, vwo) tot één brede scholengemeenschap St.-Canisius Almelo/Tubbergen (vbo, mavo, havo, vwo). D.d. 7 juni 1996 is de nieuwbouw in Tubbergen geopend: ook in Tubbergen hadden vanaf toen alle leerlingen les in één gebouw. 

In 2003 is op de locatie in Almelo een nieuwe lesvleugel in gebruik genomen, waar we verschillende nieuwe en moderne onderwijsruimtes benutten. Vooral de mediatheek is helemaal toegesneden op het verzorgen van vernieuwend onderwijs. Ook kunnen we gebruik maken van een nieuwe collegezaal en hebben onze teamleiders een eigen werkruimte gekregen. 

Op de locatie Tubbergen is, eveneens in 2003, na een verbouwing van meerdere lokalen een nieuwe bibliotheek - ook voorzien van verschillende computers - gerealiseerd. Ten behoeve van de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo zijn ruimtes zodanig verbouwd dat gewerkt kan worden in de werkplekkenstructuur. 

In de periode januari 2007-januari 2008 vond de volgende verbouwing in Tubbergen plaats. Om de leerlingen voor 3 Havo en 3 Vwo ook in Tubbergen te kunnen huisvesten en ook om de onderwijsvernieuwing een optimale kans te bieden is de locatie Tubbergen toen uitgebreid met ongeveer 1000 m2 en heeft het totale gebouw een restyling ondergaan. Er zijn 4 leshuizen gecreeërd met daarbinnen instructieruimtes en " open-leercentra", er zijn praktijkruimtes gevormd en er is een nieuwe hoofdingang gemaakt. 

In 2014 is in de locatie Almelo het biologie-scheikunde-leshuis volledig vernieuwd: rondom een grote centrale practicumruimte werden vijf theorielokalen en nog twee practicumlokalen gerealiseerd. Eveneens werd in de aula een nieuwe keuken geïnstalleerd, zodat een gezonde schoolkantine binnen handbereik lag.
In 2016 werden het schoolplein en de entree volledig vernieuwd, zodat de school weer een moderne uitstraling kreeg.

In de zomervakanties van 2017 en 2018 zijn de leshuizen in Tubbergen opnieuw ingrijpend verbouwd en is de klimaatregeling geoptimaliseerd.