Download de brochure

Begeleiding

Voer a.u.b. een geldig E-mail adres in.
Voer a.u.b. een Name in.
  • Inloggen

Overgangsnormen

Via de download-knop hiernaast kunt u voor elk leerjaar vanaf het eerste rapport de overgangsnormen en slaagnormen voor dit schooljaar inzien. 


Algemene regels 2021-2022


1. Een leerling die twee keer doubleert in dezelfde klas of drie keer in totaal, moet naar een ander onderwijstype (eventueel binnen onze scholengemeenschap). In zeer bijzondere gevallen, bijvoorbeeld in geval van ziekte, kan de teamleider i.o.m. de locatiedirecteur hiervan afwijken.

2. Een leerling die in twee opeenvolgende leerjaren blijft zitten, moet naar een ander onderwijs-type (eventueel binnen onze scholengemeenschap).

In zeer bijzondere gevallen, bijvoorbeeld in geval van ziekte, kan de teamleider i.o.m. de locatiedirecteur hiervan afwijken.

3. Bij overmacht (te beoordelen door de teamleider) vervallen de overgangsnormen en treedt de zogeheten overmachtsprocedure in werking.

4. Elke rapportvergadering kan een uitspraak formuleren inzake een overstap naar een ander onderwijstype. Als het gaat om een hoger onderwijstype, is deze uitspraak altijd een vrijblijvend advies. Een uitspraak inzake een overstap naar een lager onderwijstype is een dwingend besluit, tenzij in de betreffende overgangsnorm anders is aangegeven.

5. Een leerling die bevorderd is naar een volgend leerjaar, kan een verzoek indienen het jaar toch over te mogen doen. Zo’n verzoek kan echter o.a. om schoolorganisatorische redenen door de school afgewezen worden.

6. Wisseling van schooltype, profiel, leerweg of vmbo-afdeling in de loop van het schooljaar kan, tenzij in een overgangsnorm anders bepaald is, in principe alleen plaatsvinden in leerjaar 3 en slechts tot het moment dat in de overgangsnorm van het leerjaar is aangegeven. Een verzoek hiertoe kan o.a. om schoolorganisatorische redenen geweigerd worden.

Bij een wisseling van schooltype/leerweg begint de betreffende leerling in zijn nieuwe klas met een blanco cijferlijst: toetscijfers en het niet-afgeronde cijfer van de oude klas worden in de nieuwe klas niet meegeteld.