Download de brochure

Begeleiding

Voer a.u.b. een geldig E-mail adres in.
Voer a.u.b. een Name in.
  • Inloggen

Bevorderen en plaatsing


Via de button hiernaast kunt u voor elk leerjaar vanaf het eerste rapport de overgangsnormen en slaagnormen voor dit schooljaar inzien. 


Algemene regels 2022-2023


1.    Een leerling moet naar een ander onderwijstype als deze:
a. twee keer is gedoubleerd in dezelfde klas;
b. drie keer in totaal is gedoubleerd;
c. in twee opeenvolgende leerjaren is gedoubleerd.
In zeer bijzondere gevallen, bijvoorbeeld in geval van ziekte, kan de teamleider i.o.m. de locatiedirecteur hiervan afwijken.
Bij overmacht (te beoordelen door de teamleider) vervallen de overgangsnormen en treedt de zogeheten overmachtsprocedure in werking.

2.    Als een leerling met dyscalculie (gediagnostiseerd) bevorderbaar is naar een volgend leerjaar, dan kan er een duim op het vak wiskunde gelegd worden. Hierbij moet in ogenschouw genomen worden dat, bij toepassing van deze regel, een vakkenpakket met wiskunde uitgesloten is.  

3.    Uitspraak over de overstap naar een ander onderwijstype
Elke rapportvergadering kan hierover een uitspraak doen. Als het gaat om een hoger onderwijstype, is deze uitspraak altijd een vrijblijvend advies.
Een uitspraak inzake een overstap naar een lager onderwijstype is een dwingend besluit, tenzij in de betreffende overgangsnorm anders is aangegeven.

4.    Op eigen verzoek jaar overdoen
Een leerling die bevorderd is naar een volgend leerjaar, kan een verzoek indienen het jaar toch over te mogen doen. Zo’n verzoek kan echter o.a. om schoolorganisatorische redenen door de school afgewezen worden.

5.    Wisseling van schooltype, profiel, leerweg of vmbo-afdeling in de loop van het schooljaar
Dit kan in principe alleen plaatsvinden in leerjaar 3 en slechts tot het moment dat de mogelijkheid voor deze wisseling in de overgangsnorm van leerjaar 3 is aangegeven.
Een verzoek hiertoe kan o.a. om schoolorganisatorische redenen geweigerd worden.

6.    Wisseling van locatie in de loop van het schooljaar of einde van het schooljaar
Een verzoek hiertoe kan o.a. om schoolorganisatorische redenen geweigerd worden.

7.  Blanco cijferlijst bij wisseling
Bij een wisseling van schooltype/leerweg begint de betreffende leerling in zijn nieuwe klas met een blanco cijferlijst: toetscijfers en het niet-afgeronde cijfer van de oude klas worden in de nieuwe klas niet meegeteld.

8.    Stemming tijdens de rapportvergadering
Elke docent is stemgerechtigd voor elk vak dat hij/zij lesgeeft en kan dus per vak één stem uitbrengen. De vakken M&M en BV worden hierbij beschouwd als één vak.