Download de brochure

Begeleiding

Voer a.u.b. een geldig E-mail adres in.
Voer a.u.b. een Name in.
 • Inloggen

Meedenken als ouder of verzorger kan op drie verschillende manieren binnen onze school.
Zo kunt u inspraak hebben via de Medezeggenschapsraad, de Ouderklankbordgroep of via de Ouderraad.

Medezeggenschapsraad

Onze medezeggenschapsraad bestaat uit 16 leden: de helft hiervan behoort tot het personeel, de andere helft bestaat uit ouders (4) en leerlingen (4).
De centrale directie overlegt namens het College van bestuur met de MR. De geledingen (ouders/leerlingen en personeel) hebben inspraak in het beleid van de school door adviesrecht of het recht al dan niet instemming te verlenen bij beleidsvoorstellen c.q. -wijzigingen. Vanuit de MR heeft een lid zitting in de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Carmelcollege.

namens het personeel:
Mevr. W. Brus
Dhr. H. Klumpers (secretaris en notulant)
Dhr. H. v.d. Kolk (voorzitter)
Mevr. H. Koopman
Mevr. I. Roelofs
Dhr. M. Veldhuis
Dhr. M. van der Vegt
Mevr. E. Zuurwelle
namens de ouders:
Mevr. L. Kleijssen
Mevr. M. Krabbe
Mevr. M.Kruse
Dhr. N. Bunskoek

namens de leerlingen:
namen volgen

Ouderklankbordgroep

De school wil graag van ouders/verzorgers van haar leerlingen horen op welke punten zij zich in het belang van de leerlingen kan verbeteren. Daarom heeft elk team zijn eigen zogenaamde ouderklankbordgroep.

Doelen

De school beoogt met het instellen van deze ouderklankbordgroepen de volgende doelen:

 • ouders/verzorgers meer betrekken bij de school;
 • met ouders/verzorgers de dagelijkse gang van zaken in de school en dan met name binnen het leerjaar van hun kind bespreken;
 • verbeterpunten voor de school inventariseren;
 • een voedingsbodem creëren voor de ouderraad.


Onderwerpen

In principe kunnen alle onderwerpen aan bod komen die de dagelijkse gang van zaken in de school en dan met name het leerjaar van hun kind betreffen, afgezien van privacygevoelige en anderszins persoonlijke zaken. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:

 • schoolregels
 • leerjaar- of afdelingspecifieke zaken
 • huiswerk
 • toetsing
 • buitenschoolse zaken
 • excursies, werkweken
 • lesuitval
 • attitude van leerlingen en medewerkers
 • resultaten tevredenheidsonderzoeken
 • onderwijskundige vernieuwingen
 • veiligheid op school
 • roosters


Samenstelling ouderklankbordgroep

In elke ouderklankbordgroep zitten ongeveer 10 ouders/verzorgers, waarbij gestreefd wordt naar een gelijke vertegenwoordiging van de verschillende leerjaren van het betreffende team. Vanuit de school nemen de betreffende teamleider en (per bijeenkomst) een (andere) mentor uit het betreffende team deel aan de ouderklankbordgroep.

Wilt u iets onder de aandacht brengen van de klankbordgroep van het team waartoe u kind behoort, dan kunt u een mail sturen naar ouderraad@canisius.nl 


Agendering en verslaglegging

 • Agendapunten kunnen tot 10 dagen voorafgaand aan de vergadering aan de teamleider worden doorgegeven, liefst per mail.
 • De teamleider zorgt voor verspreiding van de agenda, een week voorafgaand aan de vergadering. De teamleider zit de vergaderingen voor.
 • De aanwezige mentor maakt een kort verslag van de vergadering en levert dit binnen vijf werkdagen in bij de teamleider. De teamleider zorgt z.s.m. voor verspreiding onder: de leden van de ouderklankbordgroep, de leden van zijn team, de leden van de locatieouderraad en locatiedirecteur.


Relatie met de gemeenschappelijke ouderraad

De school kent een locatieoverstijgende ouderraad. In deze ouderraad zitten bij voorkeur vertegenwoordigers uit alle klankbordgroepen. Namens de school neemt een van de twee locatiedirecteuren deel aan de vergaderingen van deze ouderraad.

Ouderraad

Voor de twee locaties samen kent de ouderraad de gemeenschappelijke ouderraad, die minimaal zes keer per jaar vergadert. In deze gemeenschappelijke ouderraad zitten tenminste 4 vertegenwoordigers van de locatie Tubbergen en tenminste 6 vertegenwoordigers van de locatie Almelo. Namens de school neemt een van de twee locatiedirecteuren deel aan de vergaderingen.

In principe kunnen in de gemeenschappelijke ouderraad dezelfde onderwerpen aan de orde komen als in de klankbordgroepen, maar de gemeenschappelijke ouderraad richt zich met name op afdeling- en/of locatie-overstijgende punten en op de organisatie van een aantal activiteiten die voor de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van de gehele school van belang zijn.

Agendapunten kunnen tot 10 dagen voorafgaand aan de vergadering aan de secretaris van de gemeenschappelijke ouderraad worden doorgegeven, liefst per mail.
De secretaris of een ander daartoe aangewezen lid van de locatieouderraad maakt een kort verslag van de vergadering en zorgt z.s.m. voor verspreiding onder: de leden van de gemeenschappelijke ouderraad en de leden van de locatieleiding.

De vergaderingen van de gemeenschappelijke ouderraad vinden wisselend in Almelo en Tubbergen plaats, van 19.30 tot 21.00 uur.

Mogelijk is de ouderraad iets voor u? Klik hier voor de folder.

Iets inbrengen?

Wilt u iets onder de aandacht brengen van de klankbordgroep van het team waartoe u kind behoort, dan kunt u een mail sturen naar ouderraad@canisius.nl