Download de brochure

Begeleiding

Voer a.u.b. een geldig E-mail adres in.
Voer a.u.b. een Name in.
 • Inloggen

We verwachten van elke leerling dat hij op tijd in de les is.  Lees hieronder wat de consequenties zijn van te laat in de les zijn, spijbelen en schoolverzuim.

 • Te laat op Canisius Tubbergen

  In de locatie Tubbergen worden bij te laat komen de volgende maatregelen genomen:

  • bij de 1e keer krijgt de leerling een waarschuwing via de schoolmail;
  • bij een 2e en 3e keer meldt de leerling zich om 08.00 uur bij de administratie (bij 3e keer worden ouders ingelicht per mail);
  • bij een 4e en een 5e keer komt de leerling een uur terug (bij 5e keer worden de ouders opnieuw ingelicht en wordt er een melding gedaan bij de leerplichtambtenaar);
  • vanaf de 6e keer wordt het nablijven verdubbeld;
  • vanaf de 7e keer volgt er een gesprek met de leerplichtambtenaar;
  • als een gesprek met de leerplichtambtenaar niet voldoende effect oplevert, kan de leerplichtambtenaar een Halt-taakstraf opleggen, of kan de leerling worden geschorst.
 • Te laat op Canisius Almelo

  In de locatie Almelo leerjaar 1 en 2 worden bij te laat komen in principe de volgende maatregelen genomen. 
   

  • bij de derde en de vierde keer, krijgt de leerling een corveestraf van een uur;
  • bij de vijfde en de zesde keer wordt deze straf verdubbeld;
  • bij de zevende keer bestaat de straf uit een week corvee, een week om 07.45u melden of een week nablijven;
  • vaker dan 7 keer te laat komen, levert dezelfde straf op als bij de zevende keer, maar dan gedurende twee weken;
  • bij de tiende keer wordt de leerling geschorst;
  • bij de vijfde, zevende en negende keer worden bovendien de ouders ingelicht.


  In de locatie Almelo leerjaar 3 tot en met 6 worden bij te laat komen in principe de volgende maatregelen genomen. 
   

  • bij de derde en de vierde keer, moet de leerling zich 1 maal om 07.45 uur melden;
  • bij de vijfde en de zesde keer wordt deze straf verdubbeld;
  • bij de zevende keer bestaat de straf uit een week om 07.45u melden;
  • vaker dan 7 keer te laat komen, levert dezelfde straf op als bij de zevende keer, maar dan gedurende twee weken;
  • bij de tiende keer wordt de leerling geschorst;
  • bij de vijfde, zevende en negende keer worden bovendien de ouders ingelicht.

  N.b. de dag waarop de leerling zich moet melden, is altijd meteen de eerstvolgende werkdag, ook als deze dan toevallig volgens het rooster niet om 08.20 uur zou moeten beginnen. 

  N.b. 07.45 uur is 07.45 uur. Is de leerling volgens de klok op de administratie te laat, dan moet deze zich opnieuw de volgende dag om 07.45 uur melden. 

  N.b. komt de leerling niet of pas na 08.00 uur opdagen, dan moet deze zich twee dagen (extra) om 07.45 uur melden.

 • Spijbelen

  Van spijbelen is sprake wanneer de leerling zonder toestemming van zijn teamleider (of een door deze aangewezen plaatsvervanger) en buiten medeweten van de ouders een of meer lessen afwezig is.

  Op spijbelen staat vanaf de allereerste keer een straf:
  * het 1e gespijbelde lesuur wordt dubbel ingehaald; 
  * het 2e gespijbelde lesuur wordt ingehaald door drie uur na te komen;
  * het 3e en 4e gespijbelde lesuur levert een week lang aanwezigheidsplicht op van 08.00u tot 16.30u; 

  * het 5e tot en met het 10e gespijbelde lesuur leveren twee weken een aanwezigheidsplicht op van 08.00 tot 16.30u.

  Vanaf het 2e en 4e gespijbelde lesuur worden de ouders ingelicht.

  Als een leerling zich het hele uur heeft verslapen, wordt dit aangemerkt als spijbelen.

  Als het spijbelen leidt tot overschrijding van de betreffende leerplichtnormen, wordt de leerplichtambtenaar ingelicht.

 • Schoolverzuim

  Verzuimen van enkele lessen

  Als een leerling wegens ziekte niet naar school kan of er sprake is van een andere plotselinge reden tot verzuim, verwachten we daarover voor 10 uur telefonisch bericht van u als ouder(s)/verzorger(s) (0546 - 488488).

  Afgezien van bijzondere situaties verwachten we dat u uw kind opnieuw ziek meldt, als uw kind langer dan twee dagen ziek blijft. In de praktijk betekent dit:

  • bij melding op maandag: woensdag opnieuw bellen;
  • bij melding op dinsdag: donderdag opnieuw bellen;
  • bij melding op woensdag: vrijdag opnieuw bellen;
  • bij melding op donderdag of vrijdag: maandag opnieuw bellen. 

  Wanneer uw kind om medische redenen niet aan de lessen lichamelijke opvoeding kan deelnemen, verzoeken wij u dit schriftelijk aan de administratie van de school en de docent mee te delen. Bij meer dan drie weken is een doktersverklaring nodig. Met uw kind wordt dan een regeling getroffen die aangepast is aan zijn situatie, o.a. het maken van schriftelijke opdrachten.
     
  Als een leerling op school ziek wordt en toestemming krijgt om naar huis te gaan, meldt een van de ouder(s)/verzorger(s) van de zieke leerling bij thuiskomst de school dat hij veilig thuis is aangekomen.

  Verlof buiten de schoolvakanties

  Extra vakantieverlof kan de school alleen toestaan, indien het gezin van de betreffende leerling door de aard van het beroep van (één van) de ouders alleen buiten de schoolvakanties op vakantie kan gaan. Hieronder vallen niet gevallen waarin (één van) de ouders in de normale vakantieperiode om organisatorische redenen door de werkgever niet gemist kunnen worden. Alleen in gevallen waarin het beroep van de ouders (bijvoorbeeld campinghouder) automatisch dwingt tot vakantie buiten de normale schoolperiode, kan een verzoek tot extra vakantieverlof gehonoreerd worden.
  Een verzoek tot extra vakantieverlof dient minimaal 2 maanden van tevoren bij de leerlingcoördinator ingediend te worden, vergezeld van een verklaring van de werkgever en soms een accountant.


  Extra verlof wegens gewichtige omstandigheden mag alleen toegestaan worden in geval van:
  - wettelijke verplichting; 
  - verhuizing;
  - gezinsuitbreiding; 
  - huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad;
  - ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad; 
  - overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de 4e graad;
  - 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders; 
  - 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders.

  Voor wintersportvakantie, een 'tweede vakantie', een lang weekend, deelname van leerlingen aan evenementen en trainingen, langdurig bezoek aan de familie in het land van herkomst etc. kan derhalve geen verlof verleend worden. 

  Als ouders van mening zijn dat extra verlof op zijn plaats is wegens andere gewichtige omstandigheden, kan men daarvoor, liefst ruim van tevoren, een schriftelijk verzoek indienen bij de leerlingcoördinator (Tubbergen) of teamleider (Almelo). Dit geldt ook voor structurelere activiteiten in verband met bijvoorbeeld topsport.

  Mochten er andere redenen zijn waarom uw kind één of enkele lessen moet verzuimen (bijvoorbeeld bezoek aan de dokter), dan dient u dit als ouder zelf uiterlijk 1 dag van tevoren schriftelijk te melden bij de leerlingenbalie (Tubbergen) of administratie (Almelo): dus niet telefonisch en ook niet per mail. We vragen u dringend om afspraken met bijvoorbeeld arts/tandarts onder schooltijd te vermijden.

Vragen?
Neem contact op met:

Administratie

Tel: 0546-488488

Mail: info@canisius.nl