Download de brochure

Begeleiding

Voer a.u.b. een geldig E-mail adres in.
Voer a.u.b. een Name in.
  • Inloggen

Extra vakantieverlof kan de school alleen toestaan, indien het gezin van de betreffende leerling door de aard van het beroep van (één van) de ouder(s)/verzorger(s) alleen buiten de schoolvakanties op vakantie kan gaan. Hieronder vallen niet gevallen waarin (één van) de ouder(s)/verzorger(s) in de normale vakantieperiode om organisatorische redenen door de werkgever niet gemist kunnen worden. Alleen in gevallen waarin het beroep van de ouder(s)/verzorger(s) (bijvoorbeeld campinghouder) automatisch dwingt tot vakantie buiten de normale schoolperiode, kan een verzoek tot extra vakantieverlof gehonoreerd worden.
Een verzoek tot extra vakantieverlof dient minimaal 2 maanden van tevoren bij de leerlingcoördinator ingediend te worden, vergezeld van een verklaring van de werkgever en soms een accountant.


Extra verlof wegens gewichtige omstandigheden mag alleen toegestaan worden in geval van:
- wettelijke verplichting;
- verhuizing;
- gezinsuitbreiding;
- huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad;
- ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad;
- overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de 4e graad;
- 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders;
- 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders.

Voor wintersportvakantie, een 'tweede vakantie', een lang weekend, deelname van leerlingen aan evenementen en trainingen, langdurig bezoek aan de familie in het land van herkomst etc. kan derhalve geen verlof verleend worden. 

 Verlof kan op beide locaties bij de leerlingcoördinator worden aangevraagd.

Dit geldt ook voor structurelere activiteiten in verband met bijvoorbeeld topsport.

Mochten er andere redenen zijn waarom uw kind één of enkele lessen moet verzuimen (bijvoorbeeld bezoek aan de dokter), dan dient u dit als ouder/verzorger zelf telefonisch door te geven, of uiterlijk 1 dag van tevoren schriftelijk te melden bij de administratie: dus niet per e-mail. We vragen u dringend om afspraken met bijvoorbeeld arts/tandarts onder schooltijd te vermijden.

Vragen?

Neem contact met onze administratie:

Tel: 0546-488488
Mail: info@canisius.nl