Download de brochure

Begeleiding

Voer a.u.b. een geldig E-mail adres in.
Voer a.u.b. een Name in.
  • Inloggen

Vrijstelling

Scholengemeenschap Canisius heeft in haar visie op onderwijs aandacht voor talentmaximalisatie. Hieronder verstaan we dat de school zich inzet om leerlingen die hier onderwijs volgen zo goed mogelijk in staat te stellen hun talenten, ongeacht op welk gebied, optimaal te ontplooien. Dit alles geldt wel binnen de kaders van een reguliere school voor voortgezet onderwijs (V.O.) Het gaat dan om aanpassingen in het individuele rooster van een leerling om te kunnen deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden of toernooien. Daarbij kan slechts in beperkte mate vrijaf gegeven worden. SG Canisius is als reguliere school voor V.O. gebonden aan de eis voldoende begeleide onderwijstijd te geven. Binnen de geldende kaders probeert de school dus maatwerk te verrichten. 


Beschrijving van de procedure voor een topsportregeling bij Canisius:

Procedure en voorwaarden bij vrijstelling toptalent op het gebied van sport
De ouder(s)/verzorger(s) van de leerling dient een schriftelijk verzoek in bij de (aanstaande) teamleider van de afdeling waar de leerling staat / wordt ingeschreven. In dit verzoek staat beschreven om welke sport het gaat, op welk niveau het kind presteert, hoeveel tijd daarmee gemoeid gaat en welke faciliteiten zij van school vragen. De vraag om voor een dergelijke regeling in aanmerking te komen, ligt dus bij ouders. Voor een sporttalent in het VO wordt een aanmelding bij een topsport Talentschool met de jongere en zijn ouders ook besproken. 

De ouder(s)/verzorger(s) levert bewijsstukken van de sportbond waaruit de status blijkt alsmede een overzicht van wedstrijden, toernooien of trainingen.

Alvorens een besluit te nemen kan de teamleider een door de school aangewezen LO-docent (dhr. Kamp in Tubbergen en dhr. Elfrink in Almelo) m.b.t. de vraag of hier sprake is van een topsport raadplegen. 

De data van afwezigheid dienen in principe aan het begin van het schooljaar c.q. kalenderjaar door de ouders aan de school te worden doorgegeven.

De school maakt in overleg met leerling en ouders een plan van aanpak voor het aangepaste onderwijsprogramma. De schoolse resultaten en voortgang moeten zodanig zijn dat overgang in de huidige leerstroom door vrijstelling in kader topsport niet in gevaar komt.

Het betreft hier structurele afspraken die periodiek worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Eind schooljaar of bij eerdere afsluiting deelname een eindevaluatie.

Indien de jongere zich niet aan de afspraken houdt of onvoldoende presteert op school kan de overeenkomst door ouders, school of trainer worden opgezegd. 

De school informeert de leerplichtambtenaar ter kennisgeving. Bij afwijking of uitzondering op de beschreven procedure neemt de schoolleiding een beslissing over een aanvraag voor vrijstelling.

Vragen?

Neem contact op met:

Teamleider